…ಒಲವಿರಲಿ

ಆನಂದ್. ಜಿ.

walking-together

ನೋವಿರಲಿ ನಲಿವಿರಲಿ
ನಗುವಿರಲಿ ಅಳುವಿರಲಿ
ಹೂವಿರಲಿ ಮುಳ್ಳಿರಲಿ
ಬಾಡದಾ ಒಲವಿರಲಿ!!

ಹಗಲಿರಲಿ ಇರುಳಿರಲಿ
ಬೆಳೆಯಿರಲಿ ಕಳೆಯಿರಲಿ
ಬರವಿರಲಿ ನೆರೆಯಿರಲಿ
ಬತ್ತದಾ ಒಲವಿರಲಿ!!

ಸೋಲಿರಲಿ ಗೆಲುವಿರಲಿ
ಹುಟ್ಟಿರಲಿ ಸಾವಿರಲಿ
ಹಸಿರಿರಲಿ ಕೆಸರಿರಲಿ
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಲವಿರಲಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.