ಎರಡು ವಚನಗಳು

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.

golden-rays

1
ಹೂವೊಳಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಹೂವುಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ಬಾಂಬೊಳಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ನಡುವೊಳಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಮಂದಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಹೋದೆ ನಾನೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ!
ಏನಿದು ಮಾಯೆ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ
ನಿನ್ನನೇ ಕಂಡೆನಲ್ಲ?!

2
ಒಲವಿನಲೇ ಚೆಲುವಿರಲು
ಚೆಲುವಿನಲೇ ಒಲವಿರಲು
ನಿಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲೇ ಚೆಲುವು
ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ ನೀವೇ ಒಲವು
ಈ ಒಲವು ಚೆಲುವುಗಳ ಕೂಟವೇ
ತನ್ನೇಳಿಗೆಯ ಹೆನ್ನಲಿವು ಕಾಣಿರಯ್ಯ!Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s