ಮುಕ್ತಿಯಾ ಮನೆಕಡೆಗೆ

ಪ್ರುತ್ವಿರಾಜ್

sunset-032

ಜಾರಿಹನು ದಿನಕರ ದಿನಗೂಲಿ ಮುಗಿಸಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಉದಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನು ಹಾಡುತ
ಚೆಲ್ಲಿಹುದು ಕೆಂಪು ಪ್ರಕ್ರುತಿಯ ಮಾಯೆಗೆ
ಬಳಿದಿಹುದು ಮಾಯೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಅದೆಂತಹ ಅದ್ಬುತವೊ ಆ ಸೂರ್‍ಯಾಸ್ತಮವೊ
ಅದೆಂತಹ ಆಶ್ಚರ್‍ಯವೊ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ತಮವೊ
ತಮದೊಳು ಹೆದರಿ ಗೂಡ ಸೇರಿದವು ಪಶುಜಂತುಗಳು
ಒಳಗತ್ತಲೆಗೆ ಬೆದರಿ ಮೂಲೆ ಹೊಕ್ಕವು ಸದ್ಬಾವನೆಗಳು

ತಮೋರಕ್ಕಸ ಎದ್ದಿಹನು ಜಗದಲಿ
ಜಗವೆಲ್ಲ ಕಬಳಿಸುವ ಆ ಹುಚ್ಚು ಚಲದಲಿ
ಮನದೊಳಗೆ ಬೆಳದಿಹನು ಶಡ್ಗುಣಗಳ ರಕ್ಕಸ
ನನ್ನನ್ನೆ ಮುಗಿಸುವ ಆ ನೂರು ಯೋಜನೆಯಲಿ

ಕತ್ತಲಾವರಿಸುವುದೋ ಜಗದಲಿ
ಬಯದ ಜನನವೊ ನಮ್ಮ ಈ ಮನದಲಿ
ಕಣ್ಗೆಟ್ಟಿಹವು ಜಗದ ಮಕ್ಕಳು
ಕಾಣದಾಗಿದೆ ದಾರಿ ನೆಡೆಯುವ ಪತದಲಿ

ಉದಯವಾಗುವುದೊ ಆ ಪ್ರಕರ ಬೆಳಕು
ಸರ‍್ವೋ‍ದಯವಾಗುವುದೊ ಎಲ್ಲರಾ ಬದುಕು
ದಾರಿ ಸವೆಯುವುದು ಆ ಸನಾತನ ನೆಡೆಯಲಿ
ದಾರಿ ತಿಳಿಯಾಗುವುದು ಬೆಳಕಿನ ದರ್‍ಶನದಿ

ನಂಬು ನೀ ಬೆಳಕ ತಮವು ಅಡಗುವುದು
ತಿಳಿ ನೀ ಬಾರತವ ಒಳಗತ್ತಲೆಯ ಬೆಳಗಿಸಲು
ದೇಶವಲ್ಲವೋ ಇದು ತಾಯಿನಾಡು
ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹುವ ಆ ಚಯ್ತನ್ಯದ ಬೀಡು

ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉದಯಿಸುವನಾ ಜ್ನಾನ ಸೂರ್‍ಯ
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಸ್ತಮಿಸುವುದಾಜ್ನಾನದ ಬಯ
ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬೆಳಕೋ ಬೆಳಗುವುದು ಜಗವ
ದಾರಿ ತೋರುವುದು ಜಗಕೆ ಮುಕ್ತಿಯಾ ಮನೆಕಡೆಗೆ
ದಾರಿ ತೋರುವುದು ಜಗಕೆ ಮುಕ್ತಿಯಾ ಮನೆಕಡೆಗೆ

(ಚಿತ್ರ: http://www.appcolt.com/)

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

Enable Notifications