ಸುಂದರ ಅನುಬಂದ

– ಸವಿತಾ.

ಒಲವಿನ ಬಾವ
ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಂತಸ
ಹ್ರುದಯ ತುಂಬುವ
ಸುಂದರ ಅನುಬವ
ಅನುಪಮ ಸುಂದರ

ನೋಟವ ಸೆಳೆಯುವ
ನಿನ್ನಯ ನಯನ
ಒಲವು ಸೂಸುವ
ಪರಿಯ ಅಂದ
ಮನಕೆ ತಂದ ಮನೋಲ್ಲಾಸ

ಮನವ ಸಂತೈಸುತ
ಪ್ರೇಮದ ಹೊಳೆಹರಿಸುತ
ಬಾಂದವ್ಯವ ಬೆಸೆಯುತ
ಸಾಗುವ ಈ ಆನಂದ
ಅನುದಿನದ ಸುಂದರ ಅನುಬಂದ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com)

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: