ಸುಂದರ ಅನುಬಂದ

– ಸವಿತಾ.

ಒಲವಿನ ಬಾವ
ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಂತಸ
ಹ್ರುದಯ ತುಂಬುವ
ಸುಂದರ ಅನುಬವ
ಅನುಪಮ ಸುಂದರ

ನೋಟವ ಸೆಳೆಯುವ
ನಿನ್ನಯ ನಯನ
ಒಲವು ಸೂಸುವ
ಪರಿಯ ಅಂದ
ಮನಕೆ ತಂದ ಮನೋಲ್ಲಾಸ

ಮನವ ಸಂತೈಸುತ
ಪ್ರೇಮದ ಹೊಳೆಹರಿಸುತ
ಬಾಂದವ್ಯವ ಬೆಸೆಯುತ
ಸಾಗುವ ಈ ಆನಂದ
ಅನುದಿನದ ಸುಂದರ ಅನುಬಂದ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com)

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: