ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ, baby bird

ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ

ಮಾನಸ ಎ.ಪಿ.

ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ, baby bird

ಮರಿ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು
ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಲು ಕಲಿಯಿತು
ಗೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತ ಇತ್ತ
ಕತ್ತು ಕೊಂಕಿಸಿ ನಕ್ಕು ನಲಿಯಿತು

ಅಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ತುತ್ತನರಸಿ
ದೂರತೀರ ಸಾಗಿತು
ಗೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರೆಂದು
ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿತು

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಾಳು ಕಂಡು
ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿತು
ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಮರೆತು
ಕಾಳು ಹೆಕ್ಕಲೆಂದು ಬೀದಿಗಿಳಿಯಿತು

ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ
ಕಾಳು ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು
ಮನದಿ ಬೀಗಿತು

ಯಾವ ಪರಿವೆ ಇರದೆ
ಕಾಳು ಹೆಕ್ಕುತ ನಡೆವ
ಪುಟ್ಟ ಮರಿಯ ಅಂದ ಕಂಡು
ದಾರಿ ಹೋಕರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ನೆರೆದರು
ಹಕ್ಕಿ ಹಿಡಿವ ಆತುರದಲಿ
ಮುದ್ದು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಗಾಸಿಮಾಡಿದರು

ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ
ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿತ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ
ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುದಕೆ
ಮನೆಯ ದಾರಿ ಮರೆಯಿತು

ಅಮ್ಮನಿರದೆ ಜೊತೆಯಲಿ
ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಮನದಲಿ
ತಕ್ಕಶಾಸ್ತಿ ಆಯಿತೆಂದು
ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ರೋದಿಸಿತು

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: dragoart.com )

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: