ಕವಿತೆ : ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಸ್ಪೂರ‍್ತಿ. ಎಂ.

ಬಿರುಕು, ಒಡಕು, Broken Heart

ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಕಾಡಿದೆ
ಉತ್ತರವ ನಾನು ಹೇಳಲಾರದೆ ಹೋದೆ
ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದೆಂದು ಕಾದೆ
ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಣದೆ ಸೋತುಹೋದೆ

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಶಮೆಯನ್ನೂ ಬೇಡಿದೆ
ಆದರೂ ಅವಳ ಮನ ಕರಗದೆ
ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ

ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಮನ ಬೇಡವೆಂದಿದೆ
ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಲು ಮನ ಒಲ್ಲೆನೆಂದಿದೆ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಲು ಬಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯ ಬಿಡದೆ
ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಮನ ಬಾರವಾಗಿದೆ

ಇಂದೇಕೋ ಹ್ರುದಯ ತಲ್ಲಣಿಸುತಿದೆ
ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ
ಯಾರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ
ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ : pxhere.com )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.