ಕವಿತೆ: ವೈರಾಗ್ಯ

– .

ಅರಿವು, ದ್ಯಾನ, Enlightenment

ಸಂಸಾರ ಬಂದನದ ಮೋಹವನು
ತೊರೆಯುವುದು ವೈರಾಗ್ಯ
ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಗವಂತನ
ನುತಿಸುವುದು ವೈರಾಗ್ಯ

ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಜಿಜ್ನಾಸೆಗಳ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ
ಹಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತಿರು
ಸುಮಾರ‍್ಗದಲಿ ಸಾಗುತ ಪರಹಿತವನು
ಬಯಸುವುದು ವೈರಾಗ್ಯ

ಅರಿಶಡ್ವರ‍್ಗಗಳ ಗೆಲ್ಲುತ ಇಹದಲ್ಲಿ
ಮೋಕ್ಶವ ಅರಸು ನೀನು
ಅಶ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳ ಸಾರವನು
ತಿಳಿಯುವುದು ವೈರಾಗ್ಯ

ನೀತಿಯನು ಜಗದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತುತ
ಕೌಮುದಿಯಾಗಿ ಹೊರಟೆ
ನಿಸ್ವಾರ‍್ತ ನಿರಹಂಕಾರ ಗುಣವನ್ನು
ತೋರಿಸುವುದು ವೈರಾಗ್ಯ

ಇಹಲೋಕದ ಬಂದಗಳ ಬಿಡಿಸುವ
ಸನ್ಮಾರ‍್ಗದ ಹಾದಿಯಿದು
ಕಹಳೆಯೂದಿ ಕರ‍್ಣದಲಿ ಅಹ್ನಿಯನು
ಓಡಿಸುವುದು ವೈರಾಗ್ಯ

ಜನನ ಮರಣಗಳ ಚಕ್ರದಲಿ ತಿರ‍್ರನೆ
ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಡುವದು ನೋಡು
ತನನ ತಾಂತನನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ನ್ರುತ್ಯದಿ
ಕುಣಿಸುವುದು ವೈರಾಗ್ಯ

ಒಡಲೊಳಗಿನ ವಹ್ನಿಯಂತೆ ಕವಿ
ಅಬಿನವನ ನುಡಿ
ಜಡವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾತ್ಮ ಬಾವನೆಯ
ತುಂಬಿಸುವುದು ವೈರಾಗ್ಯ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: mindfulmuscle.com)

1 ಅನಿಸಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.