ಮಳೆಯ ಹಾಡು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.ಮಳೆ-ಹಸಿರು, Rain-Green

ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ ಇಂದು
ಹಾಡಬೇಕಿದೆ ಮಳೆಯ ಹಾಡು
ಇಳೆಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಇಂದು
ಹಸಿರ ಕೊಡುಗೆಯು ನೋಡು

ಮೆಲ್ಲ ಸುಳಿಯುವ ಗಾಳಿ ರಾಗಕೆ
ಉಸಿರ ಸೊಬಗಿನ ಸೋಜಿಗ
ದರೆಯ ತಾಕಿದ ಹನಿಯ ಮಾಲೆಗೆ
ಸ್ವರ‍್ಗ ಸುಂದರ ಈ ಜಗ

ಬೆಂದು ಮುದುಡಿದ ಜೀವಜಾಲಕೆ
ಮರಳಿ ಬಂದಿತು ಚೇತನ
ಹೂವು ಅರಳುವ ಮನದ ಬಾವಕೆ
ಬರುವ ದಿನಗಳೇ ನೂತನ

ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿ
ಹರೆಯು ಮರಳಿತು ಈ ದಿನ
ಹೊಲದ ಪೈರಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ
ಮತ್ತೆ ಕುಣಿಯಿತು ಜನಮನ

ತನ್ನ ಗುಟುಕಿಗೆ ಗಡಿಯ ದಾಟುವ
ಹಕ್ಕಿ ಮರಳಿದೆ ತವರಿಗೆ
ಹಳೆಯ ಗೂಡಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಡನು
ಮರಳಿ ಹಾಡಿದೆ ತೆವಲಿಗೆ

(ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: wikimedia)

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: