ಟ್ಯಾಗ್: ಮಧುವಯ್ಯ

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಮದುವಯ್ಯನ ವಚನದ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು: ಮದುವಯ್ಯ ಕಾಲ: ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನ ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು: 102 ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತನಾಮ: ಅರ್ಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತನು ನಿರ್ವಾಣ ಮನ ಸಂಸಾರ ಮಾತು ಬ್ರಹ್ಮ ನೀತಿ ಅಧಮ ಅದೇತರ ಅರಿವು ಘಾತಕನ ಕೈಯ...