ಟ್ಯಾಗ್: :: ಶಿಶಿರ್ ::

ಸುಳಿವುಳಿಕೆಯ ಅಂಗಗಳು: ಒಂದು ನೋಟ

– ಶಿಶಿರ್. ‘ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ’ ಎಂದು ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಲ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಂಗಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲ ನಮಗೇಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಎಂದಾದರು ಬಂದಿದೆಯೇ? ಮಾನವನ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಬಾಲವಿತ್ತು...