ಟ್ಯಾಗ್: :: ಸಂತೋಶ್ ನಾಯಕ ::

ನನ್ನ ಮನದ ಬಾನಲ್ಲಿ…

ನನ್ನ ಮನದ ಬಾನಲ್ಲಿ…

–ಸಂತೋಶ್ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಮನದ ಬಾನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸುಂದರಿಯೇ ನೀ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಟಿ ನನ್ನ ಬಾನ ನಕ್ಶತ್ರ ನೀನಾದೆ. ಹ್ರುದಯ ನನ್ನಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನದಲ್ಲ ನನ್ನದಲ್ಲದ ಹ್ರುದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವಳು ನೀನು ಬತ್ತಿಹುದು ನನ್ನ...