ಟ್ಯಾಗ್: ಸವಿಕುಡಿಗೆ

ಸವಿಕುಡಿಗೆ

– ಸಂದೀಪ್ ಕಂಬಿ. ಬೀಸುರೆಕ್ಕೆಗಳ ನಿಲ್ಲದ ಚಡಪಡಿಕೆ. ಬಗೆಯಲಿ ಪುಟಿದ ಕದಲಿಕೆಗಳ ಬಿರುಸಿನ ಹೊರಪುಟಿಕೆಯಂತೆ. ಸೆಳೆಯಿತು, ಮೆಲು ಗಾಳಿಯಲಿ ಪಸರಿದ ನಿನ್ನ ನರೆಮಯ್ಯ ಗಮಲು. ಹೆಚ್ಚಿತು ಅಮಲು. ಹಾರಿ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ, ತಡವಿ ನಿನ್ನೊಡಲ, ಹಿಡಿದು...