ಹುಡುಗಿ

ನೀ ದೂರವಾದ ಮೇಲೆ

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ಅರಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಮರಿಹೋದ ಕನಸು ಅದನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತ್ತಿರಲು ವಿರಹ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಹೋಗಿದೆ