ಟ್ಯಾಗ್: ಕನಸಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಉಳಿವೆ

ಕನಸಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಉಳಿವೆ?

– ಹರ‍್ಶಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್. ಪೂರ್‍ಣ ಚಂದಿರನ ಅಂಗಳದೀ ಚೆಂದದ ಗೊಂಬೆಯು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಅಂದದ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಆ ಚಂದಿರನು ಸಾಟಿಯೇನು. ಬಾಳ ಹೂವು ಇಂದು ಹೀಗೆ ಬಿರಿದು ನಗುವ ಕನಸು ಕಂಡು, ಹರಿದು ಹೋದ...