ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ

ಕರ‍್ಮ

– ಬಸವರಾಜ್ ಕಂಟಿ. (ಬರಹಗಾರರ ಮಾತು : ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.) ಅಂದು ಸ್ಟೀವ್ ಗೆ ಆಪೀಸಿನಲಿ