ಟ್ಯಾಗ್: Aadayya

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಆದಯ್ಯನ ವಚನಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಚೌಷಷ್ಠಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಕಲಿತಡೇನೊ ಅಷ್ಟಾಷಷ್ಠಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೆಟ್ಟಿದಡೇನೊ ಬಿಟ್ಟಡೇನೊ ಕಟ್ಟಿದಡೇನೊ ಅರಿವನಾಚಾರ ಕರಿಗೊಳ್ಳದನ್ನಕ್ಕ ಘನಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು ಸ್ವಯವಾದ ಶರಣಂಗಲ್ಲದೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಸುಖವೆಡೆಗೊಳ್ಳದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ...

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಆದಯ್ಯನ ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು: ಆದಯ್ಯ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.12ನೆಯ ಶತಮಾನ ಊರು: ಸೌರಾಶ್ಟ್ರದಿಂದ ಪುಲಿಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು: 401 ಅಂಕಿತನಾಮ: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತನಗೊಬ್ಬರು ಮುನಿದರು ತಾನಾರಿಗೂ ಮುನಿಯಲಾಗದು ಮನೆಯ ಕಿಚ್ಚು...