Avian Veterinary Hospital

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

– ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಜೈನರು ಅಹಿಂಸಾಪ್ರಿಯರೂ, ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಾಣೆದಯೆ ಉಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ