ಟ್ಯಾಗ್: Timorese

ಯುಮಾ ಲುಲಿಕ್, Uma lulik

ಪೂರ‍್ವ ಟಿಮೋರ‍್ ನ ಪವಿತ್ರ ಸರ‍್ವ ಸಜೀವತ್ವದ ಮನೆಗಳು

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಯುಮಾ ಲುಲಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಲಬ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ‍್ಮಿಸಲಾದ ವಿಶಿಶ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಮನೆ. ಇದು ಪೂರ‍್ವ ಟಿಮೋರ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಹೌದು. ಇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಸರ‍್ವ ಸಜೀವತ್ವದ ಮನೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ....