:: ವಿನು ರವಿ ::

ಕವಿತೆ: ನಿರಾಳತೆಯ ನಿಜದದಿರು

– ವಿನು ರವಿ. ಉರಿಯುವ ಸೂರ‍್ಯನ ಒಡಲಾಳದೊಳಗೆಲ್ಲೊ ತಣ್ಣನೆಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿದೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ತಳದಾಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಕೆಸರಿನ ಹಸಿತನವಿದೆ ಸ್ತಿರವಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೊ

ಕವಿತೆ: ನೆನಪುಗಳು

– ವಿನು ರವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ ಸೋನೆ ಮಳೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿವೆ ನಿಂತ ನೀರಿನಂತೆ ಬಾವಗಳ ಆರ‍್ದ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬೆರೆತು