ಟ್ಯಾಗ್: horabeedu

‘ಹೊರಬೀಡು’ – ಒಂದು ವಿಶೇಶ ಆಚರಣೆ

–ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ನಮ್ಮ ಪೂರ‍್ವಜರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ, ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ಆಚರಣೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಶಿ. ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ‘ಹೊರಬೀಡು’. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ...