ಟ್ಯಾಗ್: rose

ಕವಿತೆ: ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಹೂವೇ ಹೂವೇ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ಅಂದದಿ ಕಾಣುವ ಚೆಂದದ ಹೂವೆ ಅಂಗಳದಿ ಇರುವ ಬಿರಿದಾ ಹೂವೆ ಮುತ್ತಿನ ಹೊಳಪಿನ ಹನಿಗಳ ಹೂವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾಯಲು ನೂರಾರು ಬಟರು ನಿತ್ಯವು...

rainbow flower

ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ಗುಲಾಬಿ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುಳಾಗದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ಅದರಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಮನುಶ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡುವಶ್ಟು ಮುದ ಬೇರಾವ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮೂಹವು ಕೊಡಲಾರದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿಯಾದರೂ,...