ಇರುಳೂಟ

ಉಮ್ಲಾಂಗಾ – ಸ್ವಾಜೀಲ್ಯಾಂಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಣಿತ

– ಕೆ.ವಿ. ಶಶಿದರ.     ಸ್ವಾಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ (ಉಂಬುಸೊ ವೆ ಸ್ವಾಟಿನಿ) ದೇಶದ ಲುಡ್ಜಿಡ್ಜಿನಿ ರಾಯಲ್ ವಿಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉಮ್ಲಾಂಗಾ (ಜೊಂಡಿನ