ಟ್ಯಾಗ್: ಎಸ್. ಜಾನಕಿ

ಜಾನಕಮ್ಮ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ. ಮದುರ ರಾಗದಿ ಮನವ ಸೆಳೆದ ಕೋಗಿಲೆ ನಿನಗೇನೆಂದು ನಾ ಹಾಡಲೇ ಜಿನುಗುವ ಚಿಲುಮೆ ನೀನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬರಲೇನು ನಿನ್ನ ರಾಗಕೆ ಸ್ವರವಾಗಲೇನು ನೀ ನಡೆವ ಹಾದಿಯ ನಮಿಸುತ ನಡೆದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ...