ಟ್ಯಾಗ್: ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ

ಕವಿತೆ: ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಾದಕರು

– ಸವಿತಾ. ಪ್ರೀತಿಸದವರನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಲೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಂಬಂದವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಬೇರ‍್ಯಾವ ಸಾಮ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರ ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಂತಸ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ದುಡ್ಡೊಂದು ಆಳುತಿದೆ ದುಡ್ಡಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ...