ಟ್ಯಾಗ್: ನೀರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ

ಕವಿತೆ: ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತಿಹುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ಕಶ್ಟ ಸುಕಗಳನು ಗೆಲ್ಲೋ ತಾಳ್ಮೆಯೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಂಬರಾಟ ಬಡವ-ಬಲ್ಲಿದ ಮೇಲು-ಕೀಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಿರುಚಾಟ ನಾನು ನನದೆಂಬ ಸ್ವಾರ‍್ತದ...

ನೀರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ನೀರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಹೊರಟೈತಿ ನೋಡ ಕುಡಿಯೊಡೆಸಿ ಹಸಿವಿರಿಸಿ ಕಾಣದೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡಿದೈತಿ ಮೋಡ ಯಾವ ದೂರದ ತೀರ ತಿಳಿಯದು ಬಲು ದೂರ ನಗುನಗುತ ಸಾಗೈತಿ ಹೊತ್ತು ತುಸು ಬಾರ...