ಟ್ಯಾಗ್: ಪೋರ‍್ಚುಗಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಅಗುಡಾದಲ್ಲಿನ ತೇಲುವ ಚತ್ರಿಗಳು

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಪೋರ‍್ಚುಗಲ್ಲಿನ ಅಗುಡಾ ನಗರದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಶೇಶ ಅನುಬವವಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ...