ಟ್ಯಾಗ್: ಬಡಜೀವ

ಕವಿತೆ: ಚೌಕದೊಳಗಿನ ಬದುಕು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಜೀವನದ ಚೌಕದಲಿ ನೂರಾರು ಚೌಕಾಸಿ ಬದುಕುತಿದೆ ಬಡಜೀವ ಬದುಕ ಸೋಸಿ ಸುಳ್ಳು ಸಂತೆಯಲಿ ಒಂದಿಶ್ಟು ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳುವರ ಕಣ್ಗಳಲಿ ಇವಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕರಣಗಳು ಸೋತಿಹವು ಕಣ್ಣುಗಳೋ ಮಂಜು ಸಂಜೆಯೊಳು ವ್ಯಾಪಾರ...