ಟ್ಯಾಗ್: ಮಡಗಾಸ್ಕರ್

ಪಮದಿಹಾನಾ: ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ‘ಸತ್ತವರ ದಿನ’

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಬ ಸಮಾರಂಬವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸತ್ತವರನ್ನು ನೆನೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ...

ಎಲೆ ಅಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಿ!

– ಪ್ರಶಾಂತ ಸೊರಟೂರ. ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದರೂ ದಿಟ ಎಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಹಲ್ಲಿ! ಆಪ್ರಿಕಾದ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಬಗೆಯ ಹಲ್ಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಣಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಯ್ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರವನ್ನು...