ಟ್ಯಾಗ್: ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಪ

ಶರೀಪನ ಚರಿತೆಯನು ಹಾಡ್ಯಾವು

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಬಯಲ ಬಸವನ ನಂಬಿ ಜಯದ ಹಾಡನು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಯದ ಅನುಬಾವ ಹಂಚಿದ | ಶರೀಪನ ದಯದಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಕಟ್ಟಿರುವೆ | ಶರೀಪ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಚರಿತೆಯ ಮಜಕೂರ ಅರಿವಿನ ಸೆಲೆಯ ತೇಜದಲಿ...

ಅವನು ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರಾ?

– ಅಜಿತ್ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಅವರಿವರ ನಡುವಿದ್ದರೂ ಇರದಂತಿರುವವನು ಅವನು ಸಾವಿನ ಅಂಚಲಿದ್ದರೂ ನಗುವವನು ಅವನು ಮಗುವಿನ ದುಕ್ಕಕೂ ಕೂಡ ಮರುಗುವವನು ಅವನು ಅವನು ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರಾ? ಅವನು ಸಂತ ಅವನ ಅನುಬಾವ ಅನಂತ ಕುಂತಲ್ಲೆ...