ಟ್ಯಾಗ್: ಶೋಬೆ

ಚಿಟ್ಟೆ, Butterfly

ಕವಿತೆ: ಒಲುಮೆಗೆ ಅನುಬಂದವೆ ಶೋಬೆ

– ವಿನು ರವಿ. ಹಗಲಿಗೆ ಸೂರ‍್ಯನೇ ಶೋಬೆ ಸೂರ‍್ಯನಿಗೆ ಕಿರಣವೇ ಶೋಬೆ ಇರುಳಿಗೆ ಚಂದ್ರನೇ ಶೋಬೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳೇ ಶೋಬೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೂವೇ ಶೋಬೆ ಹೂವಿಗೆ ಪರಿಮಳವೇ ಶೋಬೆ ಸಾಗರಕೆ ಅಲೆಗಳೇ ಶೋಬೆ ಅಲೆಗಳಿಗೆ...