ಟ್ಯಾಗ್: ಹನುಮ

ಕವಿತೆ: ಜಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ

– ಸವಿತಾ. ರಾಮನಿದ್ದೆಡೆ ಹನುಮ ಹನುಮನಿದ್ದೆಡೆ ರಾಮ ರಾಮನೇ ಹನುಮನ ಪ್ರಾಣ ರಾಮನ ಬಕ್ತ ಹನುಮಂತ ಬಕ್ತಿಯಲಿ ನಿಶ್ಟಾವಂತ ಶಕ್ತಿಯಲಿ ಬಲವಂತ ಸಾಗರವನೇ ಜಿಗಿದವ ಸೀತೆಯನು ಕಂಡ ಚೂಡಾಮಣಿಯನು ತಂದ ರಾಮದೂತನೆಂದೇ ಪ್ರಕ್ಯಾತ ಲಂಕೆಗೆ...