ಟ್ಯಾಗ್: ಹರಿವ ತೊರೆ

ಹರಿವ ತೊರೆ

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ? ಮೂಲ ಅರಿಯದು ಹನಿಗೂಡಿ ಹರಿಯುತಿದೆ ಸಾಗಲು ಬಲುದೂರ ಕೊರಕಲು ಸರಕಲುಗಳ ನುಗ್ಗಿ ನಗೆಯುತಿದೆ ಮೊರೆವ ತೊರೆಯಾಗುವ ತುಡಿತದಲಿ| ಹರಿವ ಹಾದಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳೆನಿತು? ಮುಳ್ಳುಗಳೆನಿತು? ಕೊಳಚೆ, ಕೆಸರುಗಳೆನಿತು?...