ಟ್ಯಾಗ್: 3D ಮೂರು ಆಯವುಳ್ಳ

ಹೀಗೂ ಇರಬಹುದಾ ?

– ನಿತಿನ್ ಗೌಡ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಏಕೆ‌ ಹೀಗೆ, ಹೀಗೂ ಇರಬಹುದೇ! ಎನ್ನುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹಲವರು‌ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು‌ ಇರುವುದೇ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ....