ಟ್ಯಾಗ್: chinese food

ಪ್ರೈಡ್‍ರೈಸ್

ಸವಿಯೋಣ ಪ್ರೈಡ್‍ರೈಸ್

– ಕಲ್ಪನಾ ಹೆಗಡೆ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಕ್ಕಿ – 1.5 ಪಾವು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಕೋಸು – 2 ಕಪ್ಪು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ – 2 ಕಪ್ಪು ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ – 2...