ಟ್ಯಾಗ್: Deshikendra Sangana Basavayya

ವಚನಗಳು, Vachanas

ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸಂಗನ ಬಸವಯ್ಯನ ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು: ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸಂಗನ ಬಸವಯ್ಯ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ. 17ನೆಯ ಶತಮಾನ ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು: 1182 ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತನಾಮ: ಗುರುನಿರಂಜನ ಚನ್ನಬಸವಲಿಂಗ ಒಂದನಾಡಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದನಾಡುವರು ಹಿಂದೆ ಹೋದುದ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡುವರು ಮುಂದಿನ...