ಟ್ಯಾಗ್: labour day

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆನ್ನುವ ‘ಕಾರ‍್ಮಿಕ’

– ಸುರಬಿ ಲತಾ. ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಇರುಳೆನ್ನದೆ ದುಡಿದೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯದು ಲೋಕ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಬೇಕೆಂದೆ ಹಗಲಾವುದು ಇರುಳಾವುದು ಬಿಸಿಲಾವುದು ಮಳೆ ಆವುದು ಕರ‍್ತವ್ಯವೇ ದೇವರೆಂದೆ ನಿನ್ನ...