ಟ್ಯಾಗ್: MereMindayya

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯನ ವಚನದ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಅಸಿಯಾಗಲಿ ಕೃಷಿಯಾಗಲಿ ವಾಚಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಸಿಯಾಗಲಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹುಸಿಯಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು ಅದು ಅಸಮಾಕ್ಷನ ಬರವು ಪಶುಪತಿಯ ಇರವು ಐಘಟದೂರ ರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದುಡಿಮೆಯು ಯಾವುದೇ...

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯನ ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು : ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯ ಕಾಲ : ಕ್ರಿ.ಶ. 12ನೆಯ ಶತಮಾನ ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು : 109 ಅಂಕಿತ ನಾಮ : ಐಘಟದೂರ ರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವಂಗೆ ನಿಜಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಡಂಬಕದ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ನಿಜತತ್ವದ...