ನವೆಂಬರ್ 6, 2015

ಅವನು ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರಾ?

– ಅಜಿತ್ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಅವರಿವರ ನಡುವಿದ್ದರೂ ಇರದಂತಿರುವವನು ಅವನು ಸಾವಿನ ಅಂಚಲಿದ್ದರೂ ನಗುವವನು ಅವನು ಮಗುವಿನ ದುಕ್ಕಕೂ ಕೂಡ ಮರುಗುವವನು ಅವನು ಅವನು ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರಾ? ಅವನು ಸಂತ ಅವನ ಅನುಬಾವ ಅನಂತ ಕುಂತಲ್ಲೆ...