ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2018

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣನ ವಚನದ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು: ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.1160 ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು: 132 ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತನಾಮ: ಈಶಾನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಲಿಂಗ ======================================================================== ಗುರು ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಿಂಗ ಭಜನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆ ಮರಣಕ್ಕೊಳಗು...