ಜೂನ್ 15, 2023

ಕವಿತೆ: ಜೀವಗಾತೆ

– ವೇಣು ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ   ಇದೆಂತಾ ಜೀವನ? ​ ಇಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರಬೇಕು!​ ಗುರಿ ಸಿಗಲಿ ಸಿಗದಿರಲಿ ​ ನಗು ನಗುತ ಸಾಗುತಿರಬೇಕು!​ ​ ಆದರೂ ಏನಿದೆ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ? ​ ಒಬ್ಬರಾದರೂ...