ಜೂನ್ 19, 2023

ಕವಿತೆ: ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಹೂವೇ ಹೂವೇ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ಅಂದದಿ ಕಾಣುವ ಚೆಂದದ ಹೂವೆ ಅಂಗಳದಿ ಇರುವ ಬಿರಿದಾ ಹೂವೆ ಮುತ್ತಿನ ಹೊಳಪಿನ ಹನಿಗಳ ಹೂವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾಯಲು ನೂರಾರು ಬಟರು ನಿತ್ಯವು...