ಜೂನ್ 17, 2023

ಕವಿತೆ: ಬಾವಯಾನ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಮರುಗದಿರು ಮನವೇ ಬಾಲಿಶ ತೊಂದರೆಗೆ ಮುಂದೊಂದು ಯುಗವುಂಟು ನಿನ್ನ ಬಾಳ ಬವಕೆ ನೀ ತಂದ ಪುಣ್ಯವು ನಿನಗಶ್ಟೆ ಮೀಸಲಿದೆ ಬೇಯುವುದು ತರವಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಪಿನ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಸುವ...