ಟ್ಯಾಗ್: ಎಳೆಯ ಮನಸು

ಶಿಕ್ಶಣ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. “ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಶಣ, ನೀರಿಲ್ಲದ ಪಾಳು ಬಾವಿಯಂತೆ” ಶಿಕ್ಶಣ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಶಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಶ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಶಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪಾಟವಶ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಡೆ,...

ಕವಿತೆ: ಎಳೆಯ ಮನಸು

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಎಳೆಯ ಈ ಮನಸು ಸೊರಗುತಿದೆ ದುಕ್ಕದಲಿ ಕರಗುತಿದೆ ಕನಸು ಬಾಳಿನ ನೋವಿನಲಿ ಜೀವನದ ಬಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎನಗೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಕಶ್ಟ ಸುಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಳ್ಳಶ್ಟೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯದ ಕೂಳಿಗೂ...