ಟ್ಯಾಗ್: ಮೇಗದೂತ

ಕವಿತೆ: ರೆಡಿಯೋ

– ಅಶೋಕ ಪ. ಹೊನಕೇರಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಇರಲಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ.‌‌. ಮಹಲುಗಳೆ ಇರಲಿ…. ಆ ದಿನಗಳಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾಯಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಎಂದೆಣಿಸದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲು ಉಲಿಯುತ ಮನೆ ಮನಗಳ ತಣಿಸುತಲಿದ್ದೆ...