ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2013

ಇಳಿಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮುತ್ತಿನಾ ಮತ್ತು

– ಆನಂದ್ ಜಿ. ಇಳಿಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮುತ್ತಿನಾ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಣ್ಣಮಿಂಚಿನ ಸೆಳೆತ ನನ್ನ ಎದೆಯಾ ಬಡಿತ ನಾಕವಿರುವುದು ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಬಿಗಿ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಲವಿಗೆ...

ದುಮುಕಿ ನೀರಾದ ಲಿಕಾಯಮ್ಮನ ಕತೆ

ಮೇಗಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ರಂಗ್ಯಿರ್‍ಟೆ.  ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೊಹ್ ಕಾಲಿಕಾಯ್ ಎಂಬ ನೀರ್‍ಬೀಳು ಇದೆ. ಆ ನೀರ್‍ಬೀಳು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಆ...

ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೂಗಿನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ರಾಜಕೀಯ ಬದಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಕಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಕ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದರೊಡನೆಯೇ ತಮ್ಮ ಬದಿಯ ಜನ ಗೆದ್ದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ...