ಬದುಕು

ಮೇಗನಾ ಕೆ.ವಿ

life1

ಬಾವನೆಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂತೆ
ಬಿಡಿಸಿದಶ್ಟೂ ಎಳೆಗಳು ,
ಬಗೆದಶ್ಟೂ ಆಳ ;
ಮೊಗೆದಶ್ಟೂ ಕಣ್ಣೀರು..!!
ನಡೆದಶ್ಟೂ ದೊರದ ಹೆದ್ದಾರಿ
ನೋಡಿದಶ್ಟೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಿಂಬ
ಯೋಚಿಸಿದಶ್ಟೂ ವಿವಿದ ಕೋನಗಳು !

ಕಡೆಗೂ ಕಾಣದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು
ಆದರೊ ಕಯ್ಬಿಡದ
ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಾವಗಳು..!
ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯನು
ಎದುರಿಸಲು ಬೇಕು
ನೆನ್ನೆಯ ಸುಂದರ
ನೆನಪುಗಳು..!!

(ತಿಟ್ಟದ ಸೆಲೆ: ಬರಹಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.