ಒಣಗಿದರೆ ಸವ್ದೆಯಾದೆ…

ತ.ನಂ.ಜ್ನಾನೇಶ್ವರ

Trees00004A290FD4.C0A801BA.000079A7.0015

ಒಣಗಿದರೆ ಸವ್ದೆಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೊಬ್ಬರವಾದೆ
ಮಾರ್‍ಪಡಿಸಿದರೆ ಜಯ್ವಿಕ ಅನಿಲವಾದೆ
ಜೋಪಡಿಗೆ ಚಪ್ಪರಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದೆ
ಮನೆಗೆ ಮರಮುಟ್ಟಾದೆ
ಕಯ್ಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದೆ
ನಿಸರ್‍ಗದ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಕನಾದೆ
ಪ್ರಕ್ರುತಿಯ ಸವ್ಂದರ್‍ಯವರ್‍ದಕನಾದೆ
ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೊ ಎಲೆ ಮಾನವ

ಆಮ್ಲಜನಕದ ತಯಾರಕನಾದೆ
ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲದ ಬಕ್ಶಕನಾದೆ
ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಶಕನಾದೆ
ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಕನಾದೆ
ಮೇಗರಾಜನ ಮಿತ್ರನಾದೆ
ವರ್‍ಶಾಕರ್‍ಶಣ ಶಕ್ತಿಯಾದೆ
ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೊ ಎಲೆ ಮಾನವ

ತಿನ್ನಲು ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾದೆ
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಮೇವಾದೆ
ಆಹಾರಕೆ ಮೂಲವಾದೆ
ದೇವರಿಗೆ ಹೂವಾದೆ
ಮಾನವರಿಗವ್ಶದಿಯಾದೆ
ಪಕ್ಶಿಸಂಕುಲಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದೆ
ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೊ ಎಲೆ ಮಾನವ

(ಚಿತ್ರ: www.woking.gov.uk )

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: