ಜೂನ್ 3, 2017

ಸಂಬಂದಗಳ ಬೆಲೆ

– ಕುಮಾರ್ ಬೆಳವಾಡಿ. ಮುಂಗೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಬರೆಯುವುದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ನೋಡದಾದ. ಪ್ರಕಾಶನ ಕೈ...

ಮಾರುಹೋಗಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮದುರ ಮಾತಿಗೆ

– ಚೇತನ್ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೇ ಚೆನ್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಮೂಕಗೊಂಡಿಹೆನು ನಿನ್ನ ದನಿಗೆ ಮಾರುಹೋದೆನು ನಿನ್ನ ನುಡಿಗೆ… ಕಳೆದು ಹೋದೆ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಸವಿನುಡಿಯ ಸಲ್ಲಾಪಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಆಲಾಪನೆಗೆ...