ನವೆಂಬರ್ 2, 2019

ಶಂಕರ ಪಾಳೆ

– ಸವಿತಾ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ – 1 ಲೋಟ ಮೈದಾ – 1 ಲೋಟ ಗೋದಿ ಹಿಟ್ಟು – 1 ಲೋಟ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ – 2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ...