ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2022

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಕವಿತೆ: ಬೀಮ ಪಾಟವ ಮರೆಯುವುದು ಬೇಡ

– ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಳಗಟ್ಟ. ಎಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಬಂದುಗಳೆ ಬೀಮ ಮುಶ್ಟಿ ಬಿಗಿದು ಎದ್ದೇಳಿ ‘ಬೀಮರಾವ್ ‘ರನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಬೇಡ ಬೀಮ ಪಾಟವ ಮರೆಯುವುದು ಬೇಡ ಮೇಲು ಕೀಳನ್ನ ಹೊರಗಟ್ಟಿ ದರ‍್ಮಗಳ ಬೇದಬಾವ ಕಂಡಿಸಿ...